آهوی کوهی

قرآن شناسی، ادبیّات فارسی و زبان شناسی

آهوی کوهی

قرآن شناسی، ادبیّات فارسی و زبان شناسی

آهوی کوهی

«مرگ تمدّن‌ها زمانی فرامی‌رسد که بزرگان، به پرسش‌های تازۀ مردم، پاسخ‌های کهنه بدهند» (ویل دورانت).

۷۸ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

سعدی (جان و تنم ای دوست فدای تن و جانت)

سیمین بهبهانی (بوسه)

اصول اصلی مارکسیسم

هوشنگ گلشیری (خودکشی)

فرق زدن دکمۀ اف5 و کنترل + اف5

وابستۀ وابسته (ممیّز)

انواع واج

انواع اضافه: تعلّقی - غیرتعلّقی

شمس، نماد خدا

زندگی میرزادۀ عشقی

علّامه دهخدا (وطن)

بسنده کن

مارشال مک لوهان می‌گوید:

(دو قلب برای زیستن)

طرح یا هایکو چیست؟

(بهار عاریتی)

(مجنون کوچه‌های شهر)