آهوی کوهی

قرآن شناسی، ادبیّات فارسی و زبان شناسی

آهوی کوهی

قرآن شناسی، ادبیّات فارسی و زبان شناسی

آهوی کوهی

«مرگ تمدّن‌ها زمانی فرامی‌رسد که بزرگان، به پرسش‌های تازۀ مردم، پاسخ‌های کهنه بدهند» (ویل دورانت).

۸ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

عشق چیست؟

رباعی دم‌غنیمتی (1) از خیّام (440- 536 ق)

مجلس های پوشالی و مشروطه خواهی

نماد آهو در غزلیات مولوی

نگریستن عزرائیل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای سلیمان
و تقریر ترجیح توکّل بر جهد و قلّت فایدۀ جهد*
حضور ارواح اولیا در مجالس یادبود ایشان

تمثیل سیب و کرم و درخت و باغبان

عمودی نوشتن در ورد 2007