آهوی کوهی

قرآن شناسی، ادبیّات فارسی و زبان شناسی

آهوی کوهی

قرآن شناسی، ادبیّات فارسی و زبان شناسی

آهوی کوهی

«مرگ تمدّن‌ها زمانی فرامی‌رسد که بزرگان، به پرسش‌های تازۀ مردم، پاسخ‌های کهنه بدهند» (ویل دورانت).

۳ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

لطفا برای ورود به سایت، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.mtconf.ir/fa/

لطفا برای ورود به سایت، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://icih.ir/

اسپرانتو


اسپرانتو، زبانی است که دکتر زامنهف هلندی کمی بیش از یک قرن پیش آن را ابداع کرد. ماجرا از این قرار بود که دانشمندان بر آن شدند که برای ایجاد صلح جهانی، کاری بکنند. لذا اندیشیدند که شاید اگر زبان همۀ مردم جهان یکسان باشد، از جنگ و بداندیشی دست بردارند. در این راستا چندین زبان ابداع شد که دانشمند هلندی، کارش مورد تأیید قرار گرفت.

این زبان معجونی از زبان‌های انگلیسی، ایتالیایی، هندی، و حتّی فارسی باستان است. یادگیری آن نیز بسیار آسان.


دریافت