آهوی کوهی

قرآن شناسی، ادبیّات فارسی و زبان شناسی

آهوی کوهی

قرآن شناسی، ادبیّات فارسی و زبان شناسی

آهوی کوهی

«مرگ تمدّن‌ها زمانی فرامی‌رسد که بزرگان، به پرسش‌های تازۀ مردم، پاسخ‌های کهنه بدهند» (ویل دورانت).

۲۷ مطلب با موضوع «زبان شناسی» ثبت شده است

علوم و فنون ادبی دوازدهم (سال 1397)

درس1: تاریخ ادبیّات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم

علوم و فنون ادبی یازدهم (سال 1397)

درس1: تاریخ ادبیّات فارسی در قرن‌های هفتم، هشتم و نهم

علوم و فنون ادبی دهم (سال 1397)

درس1: مبانی تحلیل متن

اسپرانتو


اسپرانتو، زبانی است که دکتر زامنهف هلندی کمی بیش از یک قرن پیش آن را ابداع کرد. ماجرا از این قرار بود که دانشمندان بر آن شدند که برای ایجاد صلح جهانی، کاری بکنند. لذا اندیشیدند که شاید اگر زبان همۀ مردم جهان یکسان باشد، از جنگ و بداندیشی دست بردارند. در این راستا چندین زبان ابداع شد که دانشمند هلندی، کارش مورد تأیید قرار گرفت.

این زبان معجونی از زبان‌های انگلیسی، ایتالیایی، هندی، و حتّی فارسی باستان است. یادگیری آن نیز بسیار آسان.


دریافتوند تصریفی و اشتقاقی

وابستۀ وابسته (ممیّز)

انواع واج

انواع اضافه: تعلّقی - غیرتعلّقی